Założycielem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Copernicus" we Wrocławiu, jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus" we Wrocławiu.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 trwa

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci zainteresowani nauką w klasie matematyczno-informatycznej powinni:

  • wypełnić formularz rekrutacji >pobierz<

oraz złożyć w sekretariacie liceum:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
  • 4 fotografie 35 mmx45mm (podpisane na odwrocie),

Dodatkowe dokumenty (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):

– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

– orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

– opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

Dokumenty, o których mowa mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez pracownika sekretariatu szkoły.

 

Płatności

Nauka jest odpłatna i kosztuje po 490 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.

Przy zapisie do Liceum pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 490 zł.

nr konta:  17 1090 2503 0000 0001 3686 4325 ( tytuł wpłaty: wpisowe, imię i nazwisko Ucznia)

Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc. Wszystkie dokumenty należy złożyć w pokoju numer 14 (sekretariacie liceum).