RODO

Ochrona Danych Osobowych

w

Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Copernicus”

we Wrocławiu

 

RODO

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO), Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Copernicus” ma obowiązek przekazać Uczniom i ich Rodzicom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Zapewniamy Państwa o tym, że dane naszych uczniów przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

 

Informacja dla Uczniów i Rodziców w sprawie zasad i celów przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Copernicus” przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów (ADO)  jest  zgodnie ze Statutem, organ prowadzący szkołę – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu reprezentowana przez Rektora.

Adres: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu; ul Inowrocławska; 56 53-648 Wrocław.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania,  a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,  również do ich usunięcia.

Inspektorem danych osobowych jest Pan mgr. inż. Bartosz Majorowski. Kontakt:     b.majorowski@wsiz.wroc.pl

Źródłem danych jest kwestionariusz osobowy i informacje przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych i uczniów (kandydatów na uczniów) uprawnionym pracownikom.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, ze wszelkimi skutkami uwzględniającymi przepisy prawne, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat@liceum.wroc.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Mają Państwo prawo także do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: sekretariat@liceum.wroc.pl

 

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) są  przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe -Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej -Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji -zgodnie z art.108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe.
  • realizacji celów związanych z promocją działań Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Copernicus” poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów –wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

 

Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej szkole zgodnie z RODO, oraz zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych w naszej szkole, należy zgłaszać do IOD lub sekretariatu Liceum.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności Liceum oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Liceum, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Liceum w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, jak prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej;
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Liceum, w tym w związku z ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia Liceum, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej;
  • 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Liceum oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury informatycznej w szkole.

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z prawem co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do Liceum lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Liceum.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania ucznia do Liceum są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez Liceum względem ucznia. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez Liceum względem ucznia.

 

  1. Materiały szkoleniowe RODO
  2. RODO_Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
  3. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych